Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Strateški ciljevi, misija i vizija Općinske uprave

image
REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
N A Č E L N I K
KLASA: 021-01/12-01/04
UR.BROJ:2133/06-01/12-01
Barilović, 03.09.2012 god.

M I S I J A

Općine Barilović težeći za stalnim poboljšanjem kako životnih uvjeta tako i svih ostalih koji izravno tom će posebna pozornost i svi raspoloživi materijalni i kadrovski resursi biti usmjereni na poboljšanje:
Naša misija jeste da u zakonskim okvirima osiguramo uvjete za održivi život na prostoru ili neizravno utječu na kvalitetu života na ovom području.

Pri – uređenja naselja i stanovanje,
– prostornog i urbanističkog planiranja,
– komunalne djelatnosti,
– brige o djeci,
– socijalne skrbi,
– primarne zdravstvene zaštite,
– odgoja i osnovnog obrazovanja,
– kulture, tjelesne kulture i sporta,
– zaštite potrošača,
– zaštite i unapređenje prirodnog okoliša,
– protupožarne i civilne zaštitu
– prometa na našem području,
– ostale poslove sukladno posebnim zakonima te
– rada i učinkovitost rada svih zaposlenika Općinske uprave kao i odnosa prema građanima sukladno visokim standardima etičkog i profesionalnog ponašanja.

U cilju ostvarenja misije svi zaposlenici izvršne vlasti Općine Barilović spremni su nesebično i požrtvovno obavljati sve povjerene im poslove , konstantno se obrazujući s ciljem postizanja što učinkovitijeg, etičnog i profesionalnog obavljanja poslova na dobrobit svih građana.

VIZIJA

U budućnosti Općinu Barilović vidimo kao poželjno mjesto za život u kojem će svi naši građani ostvariti svoja očekivanja. U tom smislu, koristeći se našim prednostima, koje proizlaze iz prirodne ljepote kraja, prirodnih resursa, uz vrijedne i marljive ljude, te otklanjanjem nedostataka kroz prostorno uređenje, gospodarsku revitalizaciju te promjenama i u svim ostalim segmentima života, a posebno u društvenom, kulturnom, obrazovnom i komunalnom, uz maksimalno zalaganje i profesionalizaciju zaposlenika u našoj općini te poboljšanje uvjeta života i rada, stvaranjem uvjeta za zapošljavanje radno sposobnog stanovništva, a sukladno tome i bolji i kvalitetniji život kroz ispunjenje svih civilizacijskih potreba stanovništva koje je, trenutni tehnološki i gospodarski potencijal razvijenih europskih regija i lokalne samouprave već omogućio svojim građanima.

STRATEŠKI CILJEVI OPĆINE BARILOVIĆ

Strateški ciljevi Općine Barilović proizlaze iz djelokruga rada koji su u nadležnost Općine preneseni sukladno postojećoj zakonskoj regulativi (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi), a odnose se na uspješnu provedbu svih prenesenih funkcija, kao i na optimalno funkcioniranje općinske uprave.
Strateški ciljevi, misija i vizija Općinske uprave

Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković

Leave a Reply