REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA

KLASA: 021-05/13- 01/12 URBROJ: 2133/06-01/16- 01 Barilović, 30.12. 2013 godine.

Na temelju članka 109. stavka 1. i 2. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 19/13.) i članka 32. Statuta Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“.)¸ sukladno članku 2. i 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03., 82/04., 110/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13. i 147/14.) Općinsko vijeće Općine Barilović donijelo je sljedeći REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BARILOVIĆ

REGISTAR NERAZVRSTANIH CESTA  – preuzmite cijeli dokument