PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:2/09 i 1/13“ i Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 12 sjednici održanoj 17.06.2015 godine donijelo je slijedeći:

PROGRAM POTICAJA U GOSPODARSTVU
Sufinanciranje zapošljavanja u 2015. godini

Članak 1.
Ovaj Program namijenjen je za Obrtnike, Poduzeća, OPG-e te Zadruge registrirane na području Karlovačke županije.

Članak 2.
Trajanje financiranja po ovom programu je fiskalna 2015. godina s mogućnošću njegovog produljenja prema projekcijama proračuna za 2016 godinu.

Članak 3.
Sredstvima po ovom Programu financirat će se:
– za prvog radnika – 100 % doprinosa na plaću
– za drugog radnika – 100 % doprinosa na plaću , 25% komunalne naknade
– za trećeg radnika – 100 % doprinosa na neto plaću , 50% komunalne naknade

Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade odnosi se na korisnike sa područja općine Barilović na temelju godišnjeg zaduženja za tekuću godinu u kojoj je sklopljen Ugovor o sufinanciranju.
Maksimalni iznos sufinanciranja doprinosa po jednom zaposlenom iznosi 25.000,00 kn godišnje.

Članak 4.
Sufinancira se zapošljavanje najviše 3 ( tri ) zaposlenika sa područja općine Barilović koji su prijavljeni na zavodu za zapošljavanje.
Ako je korisnik sredstava , iz članka 1 registriran izvan područja općine Barilović zaposlenik mora biti najmanje dvije godine na Zavodu za zapošljavanje.

Članak 5.
Ako dođe do raskida ugovora o radu ( po bilo kojoj osnovi ) sa zaposlenikom čiji se doprinosi i komunalna naknada sufinanciraju, na to mjesto se mora zaposliti drugi zaposlenik po istim kriterijima iz Ugovora. U protivnom se raskida Ugovor i korisnik mora vratiti sav iznos do tada primljenih sredstava sufinanciranja..
Izjava o broju zaposlenih dostavlja se kod prijave na natječaj a kopija obrasca JOPPD svaki mjesec uz ovjerene isplatne liste.

Članak 6.
Prednost pri odabiru imaju Hrvatski branitelji te ženske osobe.

Članak 7.
Korisnik koji se javlja na natječaj mora imati podmirene sve obveze prema poreznoj upravi i općini Barilović.

Članak 8.
Natječaj je otvoren cijelu kalendarsku godinu ili do iskorištenja sredstava planiranim u Proračunu općine Barilović za tekuću godinu.

Članak 9.
Isplata sredstava po ugovoru isplaćuje se korisniku mjesečno nakon što dostavi potrebnu dokumentaciju o isplati.

Korisnici sa kojima je sklopljen ugovor u 2014. godini mogu i dalje koristiti poticajna sredstva sukladno članku 3. i 4. ovog Programa.

Korisnici kojima je istekao ili ističe Ugovor iz 2014. godine. za zaposlenike iz predmetnog Ugovora nastavlja se sufinanciranje po članku 3. ovog Programa o čemu će sklopiti Aneks ugovora o sufinanciranju.

Članak 10.
Dokumentacija za natječaj :

popunjen zahtjev
kopija registracije sa trgovačkog suda
potvrda o podmirenim obvezama iz porezne uprave
potvrda o podmirenim obvezama prema općini Barilović
izjava o broju zaposlenih

Članak 11.
Natječaj će biti objavljen na oglasnim pločama općine Barilović te web stranici općine Barilović sa obrascem zahtjeva.

Članak 12.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Barilović“.

KLASA: 022-05/15-01/01
Ur.broj:2133/06-01/15-01

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivan Milašinčić

Natječaj za sufinanciranje zapošljavanja 2015 (preuzmi dokument)

Obrazac zahtijeva za sufinanciranje zapošljavanja 2015 (preuzmi dokument)

Program poticanja gospodarstva (preuzmi dokument)