Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Popis koncesijskih ugovora 2012.

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
N A Č E L N I K
KLASA: 363-01/12-01/09
UR.BROJ:2133/06-01/12-01
Barilović, 28.09.2012 god.

POPIS KONCESIJSKIH UGOVORA OPĆINE BARILOVIĆ

1. Ugovor o koncesiji za skupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Općine Barilović zaključen je 25.11.2004 godine, Klasa:363-01/04-01-25, Ur.broj:2133/06-01/04-01/01 sa „EKO-FLOR PLUS“ d.o.o.  iz Jastrebarskog, na rok od 10 godina.

2. Ugovor o koncesiji za prijevoz pokojnika za područje Općine Barilović zaključen je 24.0.2005 godine Klasa:340-05/05-01/03, Ur.broj:2133/06-01/05-01/03 sa „BIŠĆAN“ d.o.o. iz Duga Rese , Sv.Petar Mrežnički 37, na rok od 10 godina.

3.Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Barilović zaključen 15.07.2006 godine, Klasa: 214-02/06-01/01, Ur.broj:2133/06-01/06-036 sa „DIMNJAČAR „ D.O.O. IZ Karlovca V.Mačeka 5 na rok od 10 godina.

Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković