Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2014. godinu

17 Jun Vijesti |

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine RH“ broj 87/08, 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine RH“ broj 24/13) i članka 32 Statuta Općine Barilović („Glasnik Općine Barilović broj 02/09) Općinsko vijeće Općine Barilović na 12. redovnoj sjednici održanoj dana 17.06. 2015. godine donosi :

ODLUKU O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA

o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2014. godinu

I

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Barilović za 2014. godinu sadrži slijedeće:

– PRIHODE I PRIMITKE 12.963.896,56

– RASHODE I IZDATKE 11.442.631,36

– VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA 612.308,20

– VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA NAD RASHODIMA I IZDACIMA NA KRAJU

IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA (31.12.2014. GODINE) 908.957,00

II

Ovo izvješće stupa na snagu osam dana nakon objave u Glasniku Općine Barilović.

KLASA:400-08/15-01/03

URBroj:2133/06-15-01/01

Predsjednik općinskog vijeća

Ivan Milašinčić v.r.