Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o usvajanju izvješća za financiranje Udruga

12 Jan Vijesti |

Na temelju članka 32 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“  a u sklopu izmjena i dopuna Proračuna Općine Barilović za 2016 godinu, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 22 sjednici održanoj 29.12.2016 godine donijelo je slijedeću:

O D L U K U

 

I

Usvaja se financijsko izvješće Načelnika Općine Barilović o utrošku financijskih sredstava za financiranje potpora i programa od  javnog interesa Općine Barilović u 2016 godini. Financijski izvještaj čini sastavni dio ove Odluke.

 

II

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Barilović.

 

Klasa: 402-01/16-01/09

Ur.broj:2133/06-01/16-

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivan Milašinčić v.r.


 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE  O UTROŠKU SREDSTAVA

u 2016 god.

/kultura, sport, poljoprivreda, za programe za osobe sa posebnim potrebama, ekologiju, za udruge proistekle iz rata, pogrebne udruge i ostale/

Općinsko vijeće Općine Barilović  u sklopu Proračuna Općine za 2016 godinu osiguralo je financijska sredstva  za javne potrebe u sveukupnom iznosu od 263.000,00 kuna. Ista sredstva raspodijelio sam kako slijedi:

Korisnik sredstava Utrošena sredstva
Konjički klub „Barilo“ 3.000,00 kuna
Udruga pripadnika 137Brigade 4.000,00 kuna
Hrvatski časnički zbor 2.000,00 kuna
KUD Vinčica 28.000,00 kuna
KUD Barilović 15.000,00 kuna
„Sedra“ – Udruga za ekologiju 3.000,00 kuna
Nogometni klub Krnjak – Barilović 25.000,00 kuna
Udruga Antifašista 1.500,00 kuna
Udruga slijepi   7.000,00 kuna
Udruga invalida rada 2.000,00 kuna
Lag Petrova Gora 30.000,00 kuna
Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Barilović 25.000,00 kuna
Udruga orača Karlovačke županije 4.900,00 kuna
SVEUKUPNO 150.400,00 kuna

 

Načelnik Općine Barilović

Dražen Peraković v.r.