Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o rebalansu 2015

17 Jun Vijesti |

Na temelju članka 43. Zakona o proračunu /»Narodne novine RH» broj 87/08, 36/09, 46/09 i 136/12 i članka 32 Statuta općine Barilović /»Glasnik Općine Barilović» broj: 2/09 i 01/13/ Općinsko vijeće Općine Barilović na 12 sjednici održanoj 17.6.2015 godine donosi:

ODLUKU O izmjenama i dopunama Proračuna Općine Barilović za 2015 godinu

Rebalans I

Članak 1.

U Proračunu Općine Barilović za 2015 godinu mijenjaju se predviđeni prihodi i primici, rashodi i izdaci kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI 16.590.000,00

RASHODI I IZDACI 16.590.000,00

Članak 2

Sve izmjene i dopune Proračuna općine Barilović za 2015 godinu prikazane su u tabelarnom prikazu Proračuna za 2015 godinu.

Članak 3.

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom

Glasniku općine Barilović, a primjenjuju se u 2015 godini.

KLASA:400-08/15-01/05

UR.BROJ:2133/06-01/15-01/01

Predsjednik općinskog vijeća

Ivan Milašinčić v.r.