Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o određivanju službenika za informiranje

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
OPĆINSKI NAČELNIK
Klasa: 032-01/09-01/01
Ur.broj:2133/06-01/09-01
Barilović, 15. 07.2009 god.

Na temelju članka 22 stavak 1 Zakona o pravu na pristup informacijama /»Narodne novine» broj: 173/03/ i članka 3 Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija Općine Barilović «Službeni glasnik Općine Barilović» broj: 1/06, Načelnik Općine Barilović 15. srpnja 2009 godine donio je:

O D L U K U
o određivanju službenika za informiranje

Članak 1.

Za davanje informacija koje posjeduje, raspolaže i nadzire Općina Barilović određuje načelnik općine, zamjenik načelnika općine i pročelnik jedinstvenog upravnog odjela Općine Barilović.

Članak 2.

Poslove u svezi s pismenim ili usmenim zahtjevom ovlaštenika za ostvarivanje prava pristup informaciji obavlja pročelnik/ca Jedinstvenog upravnog odjela sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama / u daljnjem tekstu službenik za informiranje/.

Članak 3.

Ovlaštenik prava na informaciju ostvaruje svoje pravo na pristup informaciji podnošenjem pisanog ili usmenog zahtijeva općini Barilović.
Pisani zahtjev kojim se traži ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje ili nadzire Općina Barilović podnosi se na adresu: Općina Barilović, Barilović bb, 47252 Barilović ili putem elektronske pošte opcina.brilovic@ka.htnet.hr, adresa portala www.opcina-barilovic.hr.
Usmeni zahtjev primit će na zapisnik službenik za informacije svakim danom od 7 do 15 sati u Općinskoj upravi , Barilović bb.
Zahtjev se može podnijet i putem telefona na broj: 047 847-100 ili 047 847-225.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Općine Barilović» i na Internet stranicama Općine Barilović.

Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković v.r