Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Barilović

Klasa: 350-02/13-01/01

Ur.broj: 2133/06-01/13-01

Barilović, 09.04..2013.g.

 

Na temelju Članaka 78. i 102. ‘’Zakona o prostornom uređenju i gradnji’’ (’’Narodne novine’’, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Članka 32. ‘’Statuta Općine Barilović’’ (’’Službeni glasnik Općine Barilović’’, broj 02/09 i 01/13) Općinsko vijeće Općine Barilović je na sjednici održanoj dana _09.04.2013. godine donijelo

 

ODLUKU O IZRADI I. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE BARILOVIĆ

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE I. (CILJANIH) IZMJENA I DOPUNA PLANA

 

Članak

 • Pravna osnova za izradu i donošenje I. (ciljanih) izmjena i dopuna (u daljnjem tekstu: izmjene Plana) ‘’Prostornog plana uređenja Općine Barilović’’ (’’Službeni glasnik Općine Barilović’’, broj 03/07) (u daljnjem tekstu: važeći Plan) su Članci 26. i 346.  ‘’Zakona o prostornom uređenju i gradnji’’ (’’Narodne novine’’, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

RAZLOZI ZA IZMJENE PLANA

Članak

  • Razlozi za izmjene Plana su:
  • gradnja vrtića u naselju Belajske Poljice
 • elektroničke komunikacije

 

Članak

  • Iako je Općina Barilović zabilježila pad broja stanovnika u periodu od 2001.g. do 2011.g.  s 3.097 stanovnika na 2.990 stanovnika, naselja u sjevernom dijelu Općine Barilović (Belajske Poljice, Belaj i Podvožić) ostvarila su povećanje broja stanovnika s 1.013 stanovnika na 1.063 stanovnika (što čini 35,55% od ukupnog broja stanovnika u Općini Barilović). U navedenim naseljima smješteno je čak 42,08% stanovništva Općine Barilović mlađeg od 10 godina. U preostalim naseljima u sjevernom dijelu Općine Barilović broj stanovnika se u promatranom periodu nije promijenio ili se tek neznatno smanjio. Iz navedenog možemo zaključiti da je sjeverni dio Općine Barilović ne samo najmnogoljudniji već i najmlađi te zahtijeva primjerene sadržaje, kao što je dječji vrtić.

 

  • Sjeverni dio Općine Barilović je gravitacijsko područje Gradova Duge Rese i Karlovca, pa će sukladno tome dječjem vrtiću u Belajskim Poljicama gravitirati djeca iz tih susjednih gradova. Iz navedenog možemo zaključiti da će predmetni dječji vrtić imati širi karakter.

 

 • Gradnja dječjeg vrtića planirana je u blizini Poduzetničke zone Logorište (koja je ‘’Prostornim planom Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01, 33/01 i 36/08) utvrđena kao građevina od županijskog značaja). Broj zaposlenika u Poduzetničkoj zoni Logorište neprestano se povećava te oni i njihova djeca također gravitiraju planiranom dječjem vrtiću.

 

Članak

  • Važeći Plan je stupio na snagu prije stupanja na snagu ‘’Uredbe o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme’’ (’’Narodne novine’’, broj 131/12) (u daljnjem tekstu: Uredba) i prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije iz 2008.g.

 

  • Temeljem Stavka (1) Članka 13. Uredbe izmjenama Plana (kao prvima nakon stupanja na snagu Uredbe) Općina Barilović je obvezna važeći Plan uskladiti s odredbama Uredbe. Predmetne odredbe Uredbe odnose se samo na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.

 

 • Važeći Plan moguće je uskladiti s odredbama Uredbesamo u tekstualnom dijelu (odredbe za provođenje) kroz usklađenje s odredbama za provođenje ‘’Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01, 33/01 i 36/08) koje se odnose na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu u dijelu koji nije u suprotnosti s odredbama Uredbe (temeljem Stavka (2) Članka 13.  Uredbe). Važeći Plan nije moguće uskladiti u grafičkom dijelu s odredbama Uredbe, jer je kartografski prikaz elektroničke komunikacijske infrastrukture izrađen kao izvod iz ‘’Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01 i 33/01).

 

OBUHVAT IZMJENA PLANA

Članak

 

  • Obuhvat važećeg Plana identičan je području Općine Barilović utvrđenom ‘’Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj’’ (’’Narodne novine’’, broj 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka USRH, 46/10 – ispravak, 145/10 i 37/13) te je prikazan u kartografskim prikazima Plana.

 

 • Obuhvat izmjena Plana je:

za  razlog za izmjene Plana 1 (gradnja vrtića u naselju Belajske Poljice) – samo dio obuhvata važećeg Plana tj. samo  k.č.  270/1 (dio), 270/4, 384/1 (dio), 384/2, 385/1, 385/2 (dio), 385/3 (dio) i 385/4, k.o.Belaj u naselju Belajske Poljice (površine oko 0,69ha),

za  razlog za izmjene Plana 2 (elektroničke komunikacije) – cijeli obuhvat važećeg Plana.

 

  • Obuhvat iz Alineje 1 prethodnog Stavka ovog Članka po potrebi je moguće proširiti na kontaktni neizgrađeni dio građevinskog područja naselja N31 koji obuhvaća k.č. 385/2 (dio), 385/3 (dio), 387 (dio), 390 (dio), 391 (dio) i 393 (dio), k.o.  Belaj; ali samo za potrebe redefiniranja predmetnog područja u skladu s Točkama 1.3. i 1.4., Stavka (1) Članka 2. Zakona. Odluku o predmetnom proširenju nositelj izrade izmjena Plana, u suradnji sa stručnim izrađivačem, treba donijeti pri izradi nacrta prijedloga izmjena Plana.

 

  • Brojevi katastarskih čestica iz Stavaka (2) i (3) ovog Članka utvrđeni su na temelju katastarskih planova korištenih za izradu važećeg Plana (iz Članka 11. ove Odluke) te se stoga mogu razlikovati od trenutnog stanja katastarskog operata. Međutim, predmetna razlika neće utjecati na proširenje ili smanjenje obuhvata izmjena Plana.

 

  • Obuhvat izmjena grafičkog dijela Plana odnosi se samo na kartografski prikaz 4.28. u mjerilu 1:5.000. Obuhvat izmjena grafičkog dijela Plana ne odnosi se nakartografske prikaze 1., 2. i 3. u mjerilu 1:100.000 i kartografske prikaze 4.  u mjerilu 1:200.000, jer su u skladu s ‘’Pravilnikom o dopunama pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova’’ (’’Narodne novine’’, broj 163/04) izrađeni kao izvodi iz ‘’Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01 i 33/01). Obuhvat izmjena grafičkog dijela Plana bit će utvrđen ‘’granicom obuhvata izmjena’’ i prikazan u kartografskom prikazu izmjena Plana.

 

 • Obuhvat izmjena tekstualnog dijela Plana (odredbi za provođenje) su pojedini Stavci i Članci važećeg Plana. Izmjene tekstualnog dijela Plana bit će prikazane u obliku amandmana odredbi za provođenje.

 

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA PLANA

 

Članak

  • Važeći Plan je izrađen kao prostorni plan uređenja sa smanjenim sadržajem u skladu s tada važećom zakonskom regulativom (npr. ‘’Zakon o prostornom uređenju’’ (’’Narodne novine’’, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04), ‘’Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova’’ (’’Narodne novine’’, broj 101/98), ‘’Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja sa smanjenim sadržajem’’ (’’Narodne novine’’, broj 163/04), ‘’Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova’’ (’’Narodne novine’’, broj 106/98, 39/04, 45/04 i 163/04) i dr.). Međutim, predmetna zakonska regulativa je u međuvremenu izmijenjena i/ili dopunjena odnosno prestala važiti. Tako su ‘’Zakon o prostornom uređenju’’ (’’Narodne novine’’, broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) i ‘’Uredba o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova’’ (’’Narodne novine’’, broj 101/98) prestali važiti stupanjem na snagu Zakona, a ‘’Odluka o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja sa smanjenim sadržajem’’ (’’Narodne novine’’, broj 163/04) i ‘’Pravilnik o dopunama pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova’’ (’’Narodne novine’’, broj 163/04) su prestali važiti stupanjem na snagu ‘’Pravilnika o općinama koje mogu donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana’’ (’’Narodne novine’’, broj 135/10).

 

 • Kartografski prikazi 1., 2. i 3. u mjerilu 1:100.000 te 4. u mjerilu 1:200.000 važećeg Plana (kao prostornog plana uređenja sa smanjenim sadržajem) izrađeni su kao izvodi iz ‘’Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01 i 33/01) te stoga ne mogu biti predmet izmjena Plana, mada je Prostorni plan Karlovačke županije u međuvremenu izmijenjen i dopunjen (’’Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 36/08)). Iako su predmetne izmjene i dopune Prostornog plana Karlovačke županije iz 2008.g. bile sveobuhvatne (npr. povećan je broj kartografskih prikaza, kartografski prikazi su dopunjeni podacima o lokacijama osnovnih postaja pokretnih komunikacija, podaci o mjerama zaštite kulturnih dobara i prirode su izmijenjeni i dopunjeni, izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provođenje i dr.) na području izmjena Plana tj. k.č. 270/1 (dio), 270/4, 384/1 (dio), 384/2, 385/1, 385/2 (dio), 385/3 (dio) i 385/4, k.o.Belaj nije bilo suštinskih izmjena i dopuna.

 

Članak

 

  • Općina Barilović je u ‘’Zakonom o područjima posebne državne skrbi’’ (NN 86/08 i 57/11) u cijelosti uvrštena u II. skupinu područja posebne državne skrbi.

 

  • Prema podacima iz kartografskog prikaza 1.2. ‘’Prostornog plana Karlovačke županije’’ (’’Glasnik Karlovačke županije’’, broj 26/01, 33/01 i 36/08) (u daljnjem tekstu: PPKŽ) k.č. 270/1 (dio), 270/4, 384/1 (dio), 384/2, 385/1, 385/2 (dio), 385/3 (dio) i 385/4, k.o.Belaj su utvrđene kao poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene – ostala obradiva tla – P3.

 

  • Prema podacima iz kartografskog prikaza 2.1. PPKŽ-a prostor iz prethodnog Stavka ovog Članka nalazi se u zoni plinifikacije.

 

  • Prema podacima iz kartografskog prikaza 3.2. PPKŽ-a prostor iz Stavka (2) ovog Članka je područje najjačeg intenziteta potresa (VII. i viši stupanj) te područje pojačane erozije (litološko-geomorfološka obilježja).

 

  • U blizini prostora iz Stavka (2) ovog Članka prolaze županijske ceste Ž 3185 (A.G. Grada Karlovca – Barilović – Perjasica – Generalski Stol (D23)) i Ž3184 (D. Resa (Ž3182) – Belajske Poljice (Ž3185)) utvrđene ‘’Odlukom o razvrstavanju javnih cesta’’ (’’Narodne novine’’, broj 44/12 i 130/12) čime je osigurana njegova dobra prometna povezanost, ne samo s ostalim naseljima u Općini Barilović, već i sa susjednim gradovima i općinama (osobito Gradovima Karlovcem i Dugom Resom).  Time je osigurano široko gravitacijsko područje planiranog dječjeg vrtića.  Predmetni prostor je također moguće priključiti na javnu vodoopskrbu, elektroopskrbu i elektroničke komunikacije u nepokretnoj mreži.
 • Na prostoru iz Stavka (2) ovog Članka nema prirodnih vrijednosti zaštićenih “Zakonom o zaštiti prirode” (NN 70/05, 139/08 i 57/11) i nema nepokretnih kulturnih dobara koja su zaštićena “Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara” (NN 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12 i 136/12)

 

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA PLANA

Članak

 

  • Cilj izmjena Plana je osigurati površinu za gradnju dječjeg vrtića u naselju Belajske Poljice proširenjem građevinskog područja naselja N31 i urbanističkog plana uređenja UPU 3 na k.č. 270/1 (dio), 270/4, 384/1 (dio), 384/2, 385/1, 385/2 (dio), 385/3 (dio) i 385/4, k.o.Belaj u naselju Belajske Poljice. Time bi se osigurao viši standard življenja u predmetnom naselju te gravitirajućim naseljima, ne samo na području Općine Barilović, već i na području susjednih jedinica lokalne samouprave (osobito Gradova Karlovca i Duge Rese). Time bi se ujedno stvorila dodatna žarišna točka (kao što je trenutno Poduzetnička zona Logorište) koje će naselje Belajske Poljice, kao i Općinu Barilović u cjelini, učiniti privlačnima za doseljavanje novog stanovništva, osiguravanjem zapošljavanja i visokog standarda življenja.

 

 • Cilj izmjena Plana je ispuniti obvezu iz Stavka (1) Članka 13. Uredbe.

 

POPIS POSEBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA PLANA

 

Članak

  • Za izradu izmjena Plana neće biti rađene posebne stručne podloge.
 • Za izradu izmjena Plana bit će korišteni podaci dostupni iz informacijskog sustava prostornog uređenja te podaci i dokumentacija koju dostavljaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

 

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

 

Članak

 

  • Temeljem Stavka (6) Članka 83. Zakona u postupku izrade izmjena Plana neće se provoditi prethodna rasprava.
 • Temeljem prethodnog Stavka, stručni izrađivač neće izrađivati stručno rješenje izmjena Plana (na temelju kojeg se provodi prethodna rasprava) već će odmah izraditi nacrt prijedloga izmjena Plana (na temelju kojeg će općinski načelnik utvrditi prijedlog izmjena Plana za javnu raspravu).

 

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

 

Članak

  • Za izradu izmjena Plana neće biti pribavljani ni katastarski planovi ni posebne geodetske podloge, već će biti korišteni katastarski planovi koje je Općina Barilović pribavila za potrebe izrade važećeg Plana.

 

 • Katastarski planovi iz prethodnog Stavka pribavljeni su u digitalnome obliku te su geokodirani (georeferencirani).

 

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA PLANA

Članak

 • Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji u skladu s Člankom 79. Zakona trebaju dati zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane dokumente) za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena Plana:

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41/20, 10000 Zagreb (temeljem ‘’Zakona o zaštiti prirode’’ (’’Narodne novine’’, broj 70/05, 139/08 i 57/11))

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Karlovcu, Ambroza Vraniczanya 6/I, 47000 Karlovac (temeljem ‘’Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara’’ (’’Narodne novine’’, broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11 i 25/12))

Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Sarajevska cesta 7, 10000 Zagreb (temeljem ‘’Zakona o obrani’’ (’’Narodne novine’’, broj 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09))

Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (temeljem ‘’Zakona o poljoprivrednom zemljištu’’ (’’Narodne novine’’, broj 39/13), ‘’Zakona o stočarstvu’’ (’’Narodne novine’’, broj 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ‘’Zakona o šumama’’, (’’Narodne novine’’, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12) i ‘’Zakona o vodama’’ (’’Narodne novine’’, broj 153/09 i 130/11))

Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Vranyczanyeva 4, 47000 Karlovac (temeljem ‘’Zakona o šumama’’ (’’Narodne novine’’, broj 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12), ‘’Zakona o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom’’ (’’Narodne novine’’, broj 42/05 i 20/10) i ‘’Zakona o rudarstvu’’ (’’Narodne novine’’, broj 75/09 i 49/11))

Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 8, 47000 Karlovac (temeljem ‘’Zakona o zaštiti i spašavanju’’ (’’Narodne novine’’, broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10))

Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb (temeljem ‘’Zakona o elektroničkim komunikacijama’’ (’’Narodne novine’’, broj 73/08, 90/11 i 133/12))

Javna ustanova ‘’Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije’’, Jurja Haulika 1, 47000 Karlovac (temeljem Zakona)

Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Križanićeva 11, 47000 Karlovac (temeljem Zakona)

 • Tijela i osobe iz prethodnog Stavka:

 

Moraju dostaviti zahtjeve iz prethodnog Stavka u roku 10 dana od zaprimanja ove Odluke s poziva za dostavu predmetnih zahtjeva; a ako ih ne dostave u tom roku, smatrat će se da ih nemaju.

Moraju u zahtjevima iz prethodnog Stavka odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjena Plana; a ako to ne učine, nositelj izrade takve zahtjeve nije dužan poštivati, ali je to dužan posebno obrazložiti.

Ne mogu u zahtjevima iz prethodnog Stavka postavljati uvjete, kojima bi se mijenjale smjernice za strateški dokument prostornog uređenja.

Dužni su nositelju izrade na njegov zahtjev dostaviti bez naknade raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovog djelokruga, koji su potrebni za izradu izmjena Plana i navedeni u Članku 9. ove Odluke; a ako je moguće podatke i drugu dokumentaciju treba dostaviti u digitalnom obliku te geokodirane (georeferencirane).

 

 • Sukladno Uputi Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja od 05.04.2012.g. (Klasa:  350-02/12-01/1 Ur.broj: 531-05-12-1) Zahtjevi iz Stavka (1) ovog Članka se mogu dati samo ukoliko su direktno vezani uz obuhvat izmjena Plana iz Članka 4. ove Odluke.

 

ROK ZA IZRADU IZMJENA PLANA ODNOSNO POJEDINIH FAZA

Članak

 

 • Nakon pribavljanja Zahtjeva za izradu izmjena Plana iz Članaka 12. ove Odluke izrada izmjena Plana odvijat će se u sljedećim fazama i rokovima:
 1. faza—15 dana

izrada nacrta prijedloga izmjena Plana iz Članka 10.  ove Odluke (15 dana),

utvrđivanje prijedloga izmjena Plana za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga izmjena Plana od strane općinskog načelnika Općine Barilović.

 1. faza—5 dana

izrada prijedloga izmjena Plana (5 dana od utvrđivanja prijedloga izmjena Plana),

objava javne rasprave o prijedlogu izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’ i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Općine Barilović, Karlovačke županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka javne rasprave,

dostava posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 12. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana.

 1. faza—8 dana – javna rasprava tj. javni uvid u prijedlog izmjena Plana s javnim izlaganjem.
 2. faza—5 dana (od završetka javnog uvida) – priprema izvješća o javnoj raspravi.
 3. faza—18 dana

 

utvrđivanje izmijenjenog prijedloga izmjena Plana za ponovnu javnu raspravu na temelju prijedloga izmjena Plana i izvješća o javnoj raspravi odnosno izmijenjenog prijedloga izmjena Plana i izvješća o ponovnoj javnoj raspravi od strane općinskog načelnika Općine Barilović,

izrada izmijenjenog prijedloga izmjena Plana (5 dana od utvrđivanja izmijenjenog prijedloga izmjena Plana),

objava ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’ i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Općine Barilović, Karlovačke županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka ponovne javne rasprave,

dostava posebnih pisanih obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 12. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana,

ponovna javna rasprava tj. javni uvid u izmijenjeni prijedlog izmjena Plana s javnim izlaganjem (8 dana),

priprema izvješća o ponovnoj javnoj raspravi (5 dana od završetka javnog uvida).

 

 1. faza—5 dana (od pripreme izvješća o javnoj raspravi ili izvješća o ponovnoj javnoj raspravi) – izrada nacrta konačnog prijedloga izmjena Plana.
 2. faza—30 dana (od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje mišljenja) – davanje mišljenja od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima na nacrt konačnog prijedloga izmjena Plana.
 3. faza—45 dana

 

utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena Plana od strane općinskog načelnika Općine Barilović,

davanje mišljenja od strane Javne ustanove ‘’Zavod za prostorno uređenje Karlovačke županije’’ na konačni prijedlog izmjena Plana (30 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje mišljenja),

davanje suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije na konačni prijedlog izmjena Plana (15 dana od zaprimanja potpunog zahtjeva za davanje suglasnosti).

 

 1. faza—35 dana

odbacivanje izdavanja suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije na konačni prijedlog izmjena Plana,

izrada ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (5 dana od odbacivanja izdavanja suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije),

davanje suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije na ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana (30 dana od zaprimanja potpunog ponovnog zahtjeva za davanje suglasnosti).

 1. faza—dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi.
 2. faza—15 dana

izmjena i/ili dopuna konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 9.  faze) amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Općinskog vijeća Općine Barilović,

davanje suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije na konačni prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana (iz 9. faze) izmijenjen i/ili dopunjen amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Općinskog vijeća Općine Barilović (15 dana od zaprimanja potpunog ponovnog zahtjeva za davanje suglasnosti).

 1. faza—15 dana

donošenje izmjena Plana od strane Općinskog vijeća Općine Barilović,

 

objava Odluke o donošenju izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’,

tehničko dovršenje izmjena Plana (5 dana od objave u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović ‘’),

dostava izmjena Plana Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj i Javnoj ustanovi ‘’Zavodu’ za prostorno uređenje Karlovačke županije’’ (15 dana od objave u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’).

 • Rokovi iz prethodnog Stavka ne uključuju vrijeme potrebno za:

utvrđivanje prijedloga izmjena Plana za javnu raspravu na temelju nacrta prijedloga izmjena Plana od strane općinskog načelnika Općine Barilović;

objavu javne rasprave o prijedlogu izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’ i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Općine Barilović, Karlovačke županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka javne rasprave;

dostavu posebnih pisanih obavijesti o javnoj raspravi o prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 12. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana;

utvrđivanje izmijenjenog prijedloga izmjena Plana za ponovnu javnu raspravu na temelju prijedloga izmjena Plana i izvješća o javnoj raspravi odnosno izmijenjenog prijedloga izmjena Plana i izvješća o ponovnoj javnoj raspravi od strane općinskog načelnika Općine Barilović;

objavu ponovne javne rasprave o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’ i u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajen način javnog priopćavanja te na web-stranici Općine Barilović, Karlovačke županije i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja najmanje 8 dana prije početka ponovne javne rasprave;

dostavu posebnih pisanih obavijesti o ponovnoj javnoj raspravi o izmijenjenom prijedlogu izmjena Plana tijelima i osobama iz Članka 12. ove Odluke koja su dala zahtjeve za izradu izmjena Plana iz područja svog djelokruga te tijelima jedinica lokalne samouprave na čiji djelokrug mogu utjecati predložena rješenja izmjena Plana;

utvrđivanje konačnog prijedloga izmjena Plana od strane općinskog načelnika Općine Barilović;

odbacivanja izdavanja suglasnosti od strane Župana Karlovačke županije na konačni prijedlog izmjena Plana;

dostavu pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave (i ponovnih javnih rasprava) s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;

izmjenu i/ili dopunu konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 8. faze) ili ispravljenog konačnog prijedloga izmjena Plana (iz 9. faze) amandmanima (samo na ono što je predmet izmjena Plana) Općinskog vijeća Općine Barilović;

donošenje izmjena Plana od strane Općinskog vijeća Općine Barilović;

objavu Odluke o donošenju izmjena Plana u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović’’.

 

  • U slučaju da se izmjene Plana ne donesu u roku od 6 mjeseci od završetka javne rasprave iz 3.  faze, javna rasprava se mora ponoviti u skladu s 5. fazom.
  • 5. faza se provodi po potrebi, maksimalno dva puta, nakon čega se donosi nova Odluka o izradi izmjena Plana i provodi novi postupak izrade izmjena Plana.
  • 9. faza se provodi po potrebi, a u slučaju da Župan Karlovačke županije odbaci izdati suglasnost na ispravljeni konačni prijedlog izmjena Plana, postupak izrade i donošenja izmjena Plana se obustavlja.
 • 11. faza se provodi po potrebi.

 

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA PLANA

 

Članak

 • Tijekom izrade i donošenja izmjena Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA PLANA

Članak

 • Sredstva za izradu izmjena Plana bit će osigurana iz proračuna Općine Barilović.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak

 

  • Temeljem Točke 12.  Stavka (1) Članka 2. Zakona nositelj izrade izmjena Plana je Jedinstveni upravni odjel Općine Barilović.

 

 • Nositelj izrade izmjena Plana treba u roku 15 dana od dana objave ove Odluke u ‘’Službenom glasniku OpćineBarilović‘’dostaviti jedan primjerak ove Odluke:

tijelima i osobama iz Članka 12. ove Odluke (s pozivom da mu u roku 10 dana dostave zahtjeve za izradu izmjena Plana);

Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Upravi za inspekcijske poslove, Urbanističkoj inspekciji, Vinogradska 25, 10000 Zagreb iPodručnoj jedinici u Karlovcu – Odjel Karlovačke županije, Trg Josipa Broza 2, 47000 Karlovac (temeljem Stavka (5) Članka 79. Zakona).

 

 • Temeljem Članka 82.  Zakona nositelj izrade izmjena Plana treba o izradi izmjena Plana obavijestiti:

javnost u dnevnom tisku, na web stranici Općine Barilović i na lokalno uobičajeni način;

susjedne gradove i općine pisanim putem.

 

Članak

 

 • Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ‘’Službenom glasniku Općine Barilović ‘’.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Barilović

Marinko Bišćan v.r.