Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva Općinske uprave Barilović

imageREPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
N A Č E L N I K
KLASA: 080-01/12-01/01
UR.BROJ:2133/06-01/12-02
Barilović, 03.09.2012 god.

Na temelju članka 47 Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović“ broj: 2/09 i članka 13 Etičkog kodeksa općinske uprave Barilović, Načelnik Općine Barilović 03.09.2012 godine donosi,

O D L U K U
O imenovanju predsjednika i članova Etičkog povjerenstva
Općinske uprave Barilović

Članak 1.
U etičko povjerenstvo općinske uprave Barilović / dalje: Povjerenstvo/ na mandat od dvije /2/ godine imenuju se:
1. Vesna Car, – ravnateljica O.Š. Barilović za predsjednicu
2. Snježana Krivačić – referent za financije u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Barilović, za članicu,
3. Irena Marinković – pročelnica Jedinstenog upravnog odjela Općine Barilović za članicu.

Članak 2.
Povjerenstvo ima zadatak da prati primjenu Etičkog kodeksa općinske uprave Barilović, promiče etička načela i standarde, promiče etičko ponašanje u međusobnim odnosima zaposlenika, odnosima zaposlenika prema građanima, zaprima pritužbe zaposlenika i građana na neetičko ponašanje i postupanje zaposlenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe, vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama, te druge poslove iz djelokruga Povjerenstva.

Članak 3.
Administrativnu potporu u radu Povjerenstva pruža Jedinstveni upravni odjel Općine Barilović.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osnog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Barilović.

Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković

Leave a Reply