Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnost

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
NAČELNIK
KLASA: 400-02/13-01/06
UR.BROJ:2133/06-01/13-01
Barilović,23.05.2013 god.

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne novine«, broj 141/06), Načelnik Općine Barilović , Dražen Peraković
donosi

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

I.

Ovom Odlukom imenuje se Željko Kučinić – zamjenik Načelnika Općine Barilović
osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Barilović..
Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:
Telefon: 0912844280 ili 047 847-100
Fax: 047 847-101
E-mail: zeljko.kucinic@gmail.com

II.

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru ŽELJKO KUČINIĆ – zamjenik Načelnika Općine Barilović obvezan/obvezna je:
1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik Općine Barilović

Dražen Peraković