Odluka načelnika o raspodjeli sredstava udrugama tijakom 2016 godine

Na temelju članka 47 a Statuta Općine Barilović „Službenik glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“ i članka 30 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/2015“ na prijedlog Povjerenstva za provedbu natječaja za financiranje programa i potpora od javnog interesa, dana 22.12.2016 godine donosim sljedeću:

 

O D L U K U

 

Članak 1.

Po raspisanom natječaju od 05.05.2016 godine i zapisniku Povjerenstva od 22.12.2016 godine donosim raspored financijskih sredstava kako slijedi:

Korisnik sredstava Utrošena sredstva
Konjički klub „Barilo“ 3.000,00 kuna
Udruga pripadnika 137Brigade 4.000,00 kuna
Hrvatski časnički zbor 2.000,00 kuna
KUD Vinčica 28.000,00 kuna
KUD Barilović 15.000,00 kuna
„Sedra“ – Udruga za ekologiju 3.000,00 kuna
Nogometni klub Krnjak – Barilović 25.000,00 kuna
Udruga Antifašista 1.500,00 kuna
Udruga slijepi   7.000,00 kuna
Udruga invalida rada 2.000,00 kuna
Lag Petrova Gora 30.000,00 kuna
Vijeće srpske nacionalne manjine u Općini Barilović 25.000,00 kuna
Udruga orača Karlovačke županije 4.900,00 kuna
SVEUKUPNO 150.400,00 kuna

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službeni glasnik Općine Barilović¨.

 

  • Klasa:402-01/16-01/09
  • Ur. Broj:2133/06-01/16-12

Načelnik Općine Barilović

Dražen Peraković