Odluka Načelnika o produljenju roka za prijave po natječaju

  • REPUBLIKA HRVATSKA
  • KARLOVAČKA ŽUPANIJA
  • OPĆINA BARILOVIĆ
  • N A Č E L N I K
  • KLASA:402-01/16-01/09
  • UR.BROJ:2133/06-01/16-10
  • Barilović,06.06.2016.god.

 

Na temelju članka 47a Statuta Općine Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09 i 01/13“ i raspisanog Natječaja  za dodjelu financijskih potpora  za programe / projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016 godini koji je objavljen na www.opcina-barilovic.hr  i dostavljen Uredu za udruge Vlade RH  donosim slijedeću:

 

O D L U K U

 

Članak 1.

Produljujem rok za podnošenje Prijava po natječaju  za dodjelu financijskih potpora za programe / projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016 godini do iskorištenja sredstava odnosno najkasnije  do 20.12.2016 godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se na službenim stranicama Općine Barilović pod „Financiranje udruga“.

 

Načelnik Općine Barilović

Dražen Peraković

 

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem članka 26 Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge N.N. broj: 26/15 i članka 15 Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović „Službeni glasnik Općine Barilović broj: 05/15“ raspisao sam 05.05.2016 natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/ projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović za 2016 godinu. Predmetnim natječajem bio je određen rok za podnošenje prijava do 06.06.2016 godine. Po istom natječaju pristigle su samo tri /3/ prijave te produljujem rok za podnošenje prijava zaključno do iskorištenja financijskih sredstava ili najdulje do 20.12.2016 god.

 

U Bariloviću, 06.06.2016 god.

 

Načelnik Općine Barilović

Dražen Peraković