Natječaj za sufinanciranje zapošljavanja

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
NAČELNIK
KLASA: 023-05/13-01/17
UR.BROJ:2133/06-01/14-02
Barilović, 21.01.2014 god.

Na temelju članka 9 Programa poticaja u gospodarsvu- sufinanciranje zapošljavnja u 2014 godine “Službeni glasnik Općine Barilović broj: 5/13”, Načelnik Općine Barilović raspisuje:

NATJEČAJ
O dodjeli poticaja za sufinanciranje novog zapošljavanja u 2014 godini

1. Predmet Natječaja :
– za zapošljavanje jednog radnika- plaćanje 100 % doprinosa na plaću i iz plaće
– za zapošljavanje dva radnika – 100 % doprinosa na plaću i iz plaće , 25% komunalne naknade
– za zapošljavanje tri radnika – 100 % doprinosa na plaću i iz plaće , 25% komunalne naknade
/Oslobađanje plaćanja dijela komunalne naknade odnosi se na temelju godišnjeg zaduženja za tekuću godinu u kojoj je sklopljen Ugovor o sufinanciranju/.

2. Visina osiguranih sredstava u Općinskom proračunu: 200.000,00 kuna
Maksimalni iznos sufinanciranja doprinosa po jednom zaposlenom iznosi 25.000,00 kn godišnje a može se podnijet zahtjev za najviše 3 novouposlena radnika.

3. Namjena natječaja: ovaj natječaj namijenjen je obrtnicima, poduzeća, OPG-i te zadrugama registriranim na području općine Barilović.

4. Prioritet pri rješavanju zahtijeva po ovom natječaju: Hrvatski branitelji i žene.

5. Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj :
– popunjen obrazac zahtijeva / u privitku/
– preslika rješenja registracije sa trgovačkog suda ili preslika upisa u obrtni registar
– potvrda o podmirenim obvezama iz porezne uprave
– potvrda o podmirenim obvezama prema općini Barilović
– potvrda o broju zaposlenih od strane zavoda za zapošljavanje
/Natječajna komisija zadržava pravo tražiti i drugu dokumentaciju ukoliko se ukaže potreba za istom/.

6. Obveze gospodarskih subjekata koji ostvare pravo na sufinanciranje:
– sa Općinom Barilović sklopit ugovor o sufinanciranju
– za vrijeme trajanja sufinanciranja ne smije se smanjivati ukupan broj zaposlenika,
– u koliko dođe do raskida ugovora o radu ( po bilo kojoj osnovi ) sa zaposlenikom čiji se doprinosi i komunalna naknada sufinanciraju, na to mjesto se mora zaposliti drugi zaposlenik po istim kriterijima iz Ugovora.
– potvrdu o broju zaposlenih dostavljati svaka tri mjeseca općinskoj upravi dok traje ugovorna obveza,

7. Raskid Ugovora između poslovna subjekta i Općine;
Ugovor se raskida ako se smanji broj zaposlenih za vrijeme trajanja ugovora te korisnik mora vratiti sva sredstva koja je do tada primio sa naslova sufinanciranja.

8. Ovaj natječaj ostaje otvoren do iskoristivosti sredstava koja su planirana u proračunu Općine Barilović.

Načelnik Općine Barilović
Dražen Peraković

ZAHTJEV za sufinanciranje zapošljavanja