Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

I ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Barilović

Na temelju članka 84. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (’’NN’’, br. 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) članka 47a Statuta Općine Barilović (’’Službeni glasnik općine Barilović“, br. 02/09 i 1/13.), dana 4.10.2013. godine, Općinski načelnik donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
o utvrđivanju Prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Barilović

Članak 1.
Sukladno stavku 6. članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (’’NN’’, br. 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12) nije provedena prethodna rasprava.
Na temelju Nacrta prijedloga I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović, utvrđuje se Prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović (u daljnjem tekstu : Prijedlog Plana).

Članak 2.
Prijedlog Plana se upućuje na javnu raspravu. Javna rasprava trajat će osam (8) dana u vremenu od 11.11.2013. – 19.11.2013. godine.

Članak 3.
Javni uvid u Prijedlog Plana omogućit će se za trajanja javne rasprave u vijećnici Općine Barilović, Barilović bb, svakim danom od 08:00 do 12:00 sati.

Članak 4.
Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje o Prijedlogu Plana u Domu DVD Barilović , dana 11.11.2013. godine u 11:00 sati.

Članak 5.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostaviti (Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili Općinskom načelniku) tijekom trajanja javne rasprave, a najkasnije do 19.11.2013. godine.

Članak 6.
Općinski načelnik Općine Barilović se obvezuje:
– Po donošenju ovog Zaključka, o njegovom sadržaju i trajanju javne rasprave izvijestiti sredstva javnog priopćavanja (službeno glasilo, novine, radio, web stranice i sl.). Obavijest o javnoj raspravi mora se objaviti najkasnije osam (8) dana prije početka javne rasprave.
– Uputiti posebnu pisanu obavijest o donošenju ovog Zaključka s pozivom na javno izlaganje, tijelima opisanim u članku 87. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (’’NN’’, br. 76/07, 38/09, 55/11 90/11 i 50/12).

Članak 7.
Ovaj Zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Barilović“.

KLASA: 350-05/13-01/01
URBROJ : 2133/06-01/13-12

Općinski načelnik
Dražen Peraković

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BARILOVIĆ
NAČELNIK
KLASA: 350-05/13-01/01
UR.BROJ:2133/06-01/13-13
Barilović, 30.10.2013 god.

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović“, br. 02/13.) Općinski načelnik Općine Barilović,

OBJAVLJUJE JAVNU RASPRAVU

o prijedlogu I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Općine Barilović

1. Javna rasprava o prijedlogu I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović, trajat će od 11.11.2013. – 19.11. 2013. godine. Za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović u prostorijama Općine Barilović, Barilović bb, svaki radni dan od 08:00 do 12:00 sati.

2. Za vrijeme trajanja javne rasprave organizira se javno izlaganje za građanstvo i udruge građana, mjesne odbore, predstavnike nadležnih državnih tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala stručna tijela koje će se održati 11.11.2013. godine u 11:00 sati u Domu DVD Barilović.

3. Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi uputit će se nadležnim tijelima i osobama određenim posebnim propisima.

4. Primjedbe i prijedlozi na prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović, mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave upisati u Knjigu primjedbi koja je izložena uz prijedlog I. ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Barilović, unijeti u Zapisnik koji se obvezno vodi tijekom javnog izlaganja, te predati u pisanom obliku preko urudžbenog zapisnika ili poštom zaključno s danom 19.11.2013. godine na adresu Općine Barilović, Barilović bb, 47252 Barilović.

5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani, potpisani i dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

Općinski načelnik:
Dražen Peraković