Financiranje udruga – Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016.

Temeljem članka 26. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15), članka 15. Pravilnika o financiranju javnih potreba u Općini Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović“ broj 05/15) i članka 47a. Statuta Općine Barilović (Službeni glasnik Općine Barilović broj: 02/09i 01/13) Načelnik Općine Barilović dana 05. svibnja 2016. godine raspisuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga od javnog interesa za Općinu Barilović u 2016. godini

Cijeli natječaj preuzmite Ovdje

Pravilnik o finaciranju javnih potreba preuzmite Ovdje

Plan natječaja u Općini Barilović za 2016 godinu preuzmite Ovdje

Obrasci za prijavu: