Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Plan gospodarenja otpadom  // Obavijesti - Plan gospodarenja otpadom

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Općine Barilović za razdoblje od 2015-2020 godine

Ur.broj:2133/06-01/16-05 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi („Narodne novine“ broj:33/01,60/01, 129/05,109/07,125/08,36/09,150/11 i 144/12), članka 21 Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine broj:94/13“ ) i članka 32 Statuta Općine Barilović“Službeni glasnik Općine Barilović broj:02/09 i 01/13“, Općinsko vijeće Općine Barilović na svojoj 18 sjednici održanoj 17.06. 2016 godine donijelo je: […]

Čitaj više...

Odluka o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada u općini Barilović

Na temelju članka 30. i članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” br. 94/13) i članka 32. Statuta Općine Barilović („Službeni glasnik Općine Barilović“ br. 02/09, 1/13.) Općinsko vijeće Općine Barilović na 17. sjednici održanoj  24.03. 2016. godine donijelo je:   ODLUKU o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i […]

Čitaj više...

Javna rasprava o nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine

Na temelju članka 22 Zakona o održivom gospodarenju otpadom „Narodne novine broj:94/13“ Načelnik Općina Barilović objavljuje: JAVNU RASPRAVU O nacrtu Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2015-2020 godine Javna rasprava održat će se u periodu od 15.03.2016 do 15.04.2016 godine organiziranjem javnog uvida. Javni uvid u Plan gospodarenja otpadom Općine Barilović bit će svakog radnog dana od 08:00 do […]

Čitaj više...